franken bräu riedbach krauß gmbh

heuchlinger weg 4

74575 schrozberg-riedbach

www.riedbacher.de

frische@riedbacher.de

  f r a n k e n b r ä u   q u a d r a t i s c h  

schrozberg sha-bw franken quad 1a (180-pilsener premium)     quad leer 1

  s e r i e :   m e i n   b i e r   n a t ü r l i c h   r i e d b a c h e r  

schrozberg sha-bw franken mein bier 1-3a (rund215-hg weiß-schwarz)     schrozberg sha-bw franken mein bier 1b (rund215-pardus) 1     schrozberg sha-bw franken mein bier 1-3a (rund215-hg weiß-schwarz)     schrozberg sha-bw franken mein bier 2b5b (rund215-hefeweizen) 2

schrozberg sha-bw franken mein bier 1-3a (rund215-hg weiß-schwarz)     schrozberg sha-bw franken mein bier 3b6b (rund215-radler) 3     schrozberg sha-bw franken mein bier 4a (rund215-hg weiß-l & r www-schwarz)     schrozberg sha-bw franken mein bier 4b (rund215-pils) 4

schrozberg sha-bw franken mein bier 5-6a (rund215-l & r www-schwarz)     schrozberg sha-bw franken mein bier 2b5b (rund215-hefeweizen) 5     schrozberg sha-bw franken mein bier 5-6a (rund215-l & r www-schwarz)     schrozberg sha-bw franken mein bier 3b6b (rund215-radler) 6

  f r a n k e n b r ä u   r u n d  

schrozberg sha-bw franken rund 1a (215-rotes haus-schwarzrot)     schrozberg sha-bw franken rund 1b (215-riedbacher-schwarz) 1     schrozberg sha-bw franken rund 2a (215-schwarzes haus-schwarzgelb)     schrozberg sha-bw franken rund 2b (215-unser bier bleibt-schwarz) 2

[zurück]