schloßbrauerei grünbach bei erding gmbh

kellerberg 2

85461 bockhorn-grünbach

www.schlossbrauerei-gruenbach.de

info@schlossbrauerei-gruenbach.de

  b r a u m e i s t e r   w e i z e n  

bockhorn ed-by grünbacher braum 1a (quad185-benno scharl)     bockhorn ed-by grünbacher braum 1b (quad185-ausflug nach-schwarzblau) 1     bockhorn ed-by grünbacher braum 2a (quad185-benno scharl-o r & l sticker)     bockhorn ed-by grünbacher braum 2b (quad185-grünbacher benno) 2

  s e r i e :   w a p p e n   m i t   s c h r ä g e r   s c h l e i f e  

bockhorn ed-by grünbacher schleife 1a (quad185-altweizen dunkel)     bockhorn ed-by grünbacher schleife 1b (quad185-altbairisch) 1     bockhorn ed-by grünbacher schleife 2a (quad180-altweizen gold)     bockhorn ed-by grünbacher schleife 2b (quad180-hell golden) 2

bockhorn ed-by grünbacher schleife 3a (quad185-prinzenbock)     bockhorn ed-by grünbacher schleife 3b (quad185-ganzjährig) 3     bockhorn ed-by grünbacher schleife 4a (quad185-schlosstaler)     bockhorn ed-by grünbacher schleife 4b (quad185-spritzig) 4

  g r ü n b a c h e r   r u n d  

bockhorn ed-by grünbacher rund 1a (215-altweizengold-grüngelb)     bockhorn ed-by grünbacher rund 1b (215-prinzen bock-grüngelb) 1

  g r ü n b a c h e r   o v a l  

bockhorn ed-by grünbacher oval 1ab (200-o grünbacher)     bockhorn ed-by grünbacher oval 1ab (200-o grünbacher) 1

[zurück]