aktienbrauerei bürgerbräu ag *1978

bismarckstr. 70

67059 ludwigshafen

  b ü r g e r b r ä u   q u a d r a t i s c h  

ludwigshafen lu-rp bürger quad 1a (185-m logo-schmeckt-blau)     ludwigshafen lu-rp bürger quad 1b (185-schornsteinfeger) 1     ludwigshafen lu-rp bürger quad 2a (185-m logo-schmeckt-blau)     ludwigshafen lu-rp bürger quad 2b (185-satellit) 2

ludwigshafen lu-rp bürger quad 3a (185-schmeckt oh spitzen-blau)     ludwigshafen lu-rp bürger quad 3b (185-himmlisch) 3

  b ü r g e r b r ä u   r u n d  

ludwigshafen lu-rp bürger rund 1a (190-logo oh ring-blau)     ludwigshafen lu-rp bürger rund 1b (190-und selbstverständlich-rot) 1

ludwigshafen lu-rp bürger rund 2-3a (215-logo mit ring-blau)     ludwigshafen lu-rp bürger rund 2b (215-und selbstverständlich-rot) 2     ludwigshafen lu-rp bürger rund 2-3a (215-logo mit ring-blau)     ludwigshafen lu-rp bürger rund 3b (215-und selbstverständlich-rot) 3

  motiv 2 4 rs: unten wort braubezug verschiedene breiten

ludwigshafen lu-rp bürger rund 4a (215-logo oh ring-blau)     ludwigshafen lu-rp bürger rund 4b (215-und selbstverständlich-rot) 4

[zurück]