drachselsrieder schlossbräu

hofmark 1

94256 drachselsried

www.schlossbraeu.de

info@schlossbraeu.de

  s c h l o s s b r ä u   q u a d r a t i s c h  

    drachselsried reg-by schloss quad 1a (185-schlossbräu)     drachselsried reg-by schloss quad 1b (185-trinke respekt-braungelb) 1

  z e l l e r t a l  

drachselsried reg-by schloss zeller 1a (rund220-zellertal premium)     drachselsried reg-by schloss zeller 1b (rund220-schmeckt glas für glas-grün) 1

drachselsried reg-by schloss zeller 2-3a (rund215-zellertal weisse)     drachselsried reg-by schloss zeller 2b (rund215-wußten sie schon daß) 2     drachselsried reg-by schloss zeller 2-3a (rund215-zellertal weisse)     drachselsried reg-by schloss zeller 3b (rund215-bittschön mehr respekt) 3

drachselsried reg-by schloss zeller 4a (oval180-zellertal premium)     drachselsried reg-by schloss zeller 4b (oval180- schmeckt glas für glas-grün) 4

  a e g i d i   w e i s s e  

drachselsried reg-by schloss aegidi 1-3a (rund215-aegidi weisse)     drachselsried reg-by schloss aegidi 1b (rund215-skilift) 1     drachselsried reg-by schloss aegidi 1-3a (rund215-aegidi weisse)     drachselsried reg-by schloss aegidi 2b (rund215-2 flaschen) 2

 drachselsried reg-by schloss aegidi 1-3a (rund215-aegidi weisse)     drachselsried reg-by schloss aegidi 3b (rund215-hg hellgrün) 3

   a n d e r e   r u n d e   s c h l o s s b r ä u - d e c k e l  

drachselsried reg-by schloss rund 1a (215-bruckmayer-grün)     drachselsried reg-by schloss rund 1b (215-respekt bier-grüngelb) 1     drachselsried reg-by schloss rund 2a (215-hg hellgrün)     drachselsried reg-by schloss rund 2b (215-3 flaschen) 2

[zurück]