drachselsrieder schlossbräu

hofmark 1

94256 drachselsried

www.schlossbraeu.de

info@schlossbraeu.de

  s c h l o s s b r ä u   q u a d r a t i s c h  

    drachselsried reg-by schloss quad 1a (185-schlossbräu)     drachselsried reg-by schloss quad 1b (185-trinke respekt-braungelb) 1

  a e g i d i   w e i s s e  

drachselsried reg-by schloss aegidi 1-3a (rund215-aegidi weisse)     drachselsried reg-by schloss aegidi 1b (rund215-skilift) 1

drachselsried reg-by schloss aegidi 1-3a (rund215-aegidi weisse)     drachselsried reg-by schloss aegidi 2b (rund215-2 flaschen) 2      drachselsried reg-by schloss aegidi 1-3a (rund215-aegidi weisse)     drachselsried reg-by schloss aegidi 3b (rund215-hg hellgrün) 3

  s c h l o s s b r ä u   r u n d  

drachselsried reg-by schloss rund 1a (215-bruckmayer-grün)     drachselsried reg-by schloss rund 1b (215-respekt bier-grüngelb) 1     drachselsried reg-by schloss rund 2a (215-hg hellgrün)     drachselsried reg-by schloss rund 2b (215-3 flaschen) 2

  z e l l e r t a l   r u n d  

drachselsried reg-by schloss zeller rund 1a (215-zellertal premium)     drachselsried reg-by schloss zeller rund 1b (215-schmeckt-grün) 1

drachselsried reg-by schloss zeller rund 2-3a (215-zellertal weisse)     drachselsried reg-by schloss zeller rund 2b (215-wußten sie) 2     drachselsried reg-by schloss zeller rund 2-3a (215-zellertal weisse)     drachselsried reg-by schloss zeller rund 3b (215-respekt) 3

  z e l l e r t a l   o v a l  

drachselsried reg-by schloss zeller oval 1a (175-zellertal premium)     drachselsried reg-by schloss zeller oval 1b (175-schmeckt-grün) 1

[zurück]