brasserie bofferding

2, bd j.f. kennedy

l-4901 käerjeng-bascharage

www.bofferding.lu

serviceconsommateur@bofferding.lu

  b o f f e r d i n g   q u a d r a t i s c h  

käerjeng l-l boffer quad 1-5a (180-m großes logo-grün)     käerjeng l-l boffer quad 1b (180-be'er kann iech-grün) 1     käerjeng l-l boffer quad 1-5a (180-m großes logo-grün)     käerjeng l-l boffer quad 2b (180-be'er mecht-grün) 2

käerjeng l-l boffer quad 1-5a (180-m großes logo-grün)     käerjeng l-l boffer quad 3b (180-besser gesoff-grün) 3     käerjeng l-l boffer quad 1-5a (180-m großes logo-grün)     käerjeng l-l boffer quad 4b (180-e gudd gewessen-grün) 4

käerjeng l-l boffer quad 1-5a (180-m großes logo-grün)     käerjeng l-l boffer quad 5b (180-t get neischt-grün) 5

  b o f f e r d i n g   r e c h t e c k i g  

käerjeng l-l boffer recht 1a (160-depus 1764 bofferding)     käerjeng l-l boffer recht 1b (160-rockafield open air 2011) 1

  b o f f e r d i n g   r u n d  

käerjeng l-l boffer rund 1ab (205-l flasche & bierglas)     käerjeng l-l boffer rund 1ab (205-l flasche & bierglas) 1

  s e r i e :   l e   s e c r e t   d ' u n e   b o n n e   s o i r e e  

 käerjeng l-l boffer bonne 1a (180-sofo-mann & frau)     käerjeng l-l boffer bonne 1-2b (sofo180-leer) 1     käerjeng l-l boffer bonne 2a (sofo180-2 männer)     käerjeng l-l boffer bonne 1-2b (sofo180-leer) 2

  s e r i e :   l e   s e c r e t   d e s   c h a m p i o n s  

käerjeng l-l boffer champ 1a (sofo180-5 bier)     käerjeng l-l boffer champ 1-2b (sofo180-leer) 1     käerjeng l-l boffer champ 2a (sofo180-1 bier)     käerjeng l-l boffer champ 1-2b (sofo180-leer) 2

  s e r i e :   q u o i   q u ' i l s   m e   f a s s e n d ,   j e   g a r d e r a i   l e   s e c r e t  

käerjeng l-l boffer garde 1a (sofo180-mann kopfunter)     käerjeng l-l boffer garde 1-3b (sofo180-leer) 1     käerjeng l-l boffer garde 2a (sofo180-gefesselte frau)     käerjeng l-l boffer garde 1-3b (sofo180-leer) 2

käerjeng l-l boffer garde 3a (sofo180-mann auf gleisen)     käerjeng l-l boffer garde 1-3b (sofo180-leer) 3

  s e r i e :   m o n   j a r d i n   s e c r e t  

käerjeng l-l boffer jardin 1a (sofo180-haus mit terrasse)     käerjeng cl-l boffer jardin 1-6b (sofo180-leer) 1     käerjeng l-l boffer jardin 2a (sofo180-blumenbeet)     käerjeng cl-l boffer jardin 1-6b (sofo180-leer) 2

käerjeng l-l boffer jardin 3a (sofo180-tontöpfe vor haus)     käerjeng cl-l boffer jardin 1-6b (sofo180-leer) 3     käerjeng l-l boffer jardin 4a (sofo180-gartenteich)     käerjeng cl-l boffer jardin 1-6b (sofo180-leer) 4

käerjeng l-l boffer jardin 5a (sofo180-blumen am fenster)     käerjeng cl-l boffer jardin 1-6b (sofo180-leer) 5     käerjeng l-l boffer jardin 6a (sofo180-balkonblumenschmuck)     käerjeng cl-l boffer jardin 1-6b (sofo180-leer) 6

  s e r i e :   d e e   s e c r e t   v u   l e t z e b u e r g  

 käerjeng l-l boffer letze 1a (sofo180-chuuut-dee secret)     käerjeng l-l boffer letze 1-4b (sofo180-leer) 1     käerjeng l-l boffer letze 2a (sofo180-pchhhh-dee secret)     käerjeng l-l boffer letze 1-4b (sofo180-leer) 2

käerjeng l-l boffer letze 3a (sofo180-pchhhh-dee secret)     käerjeng l-l boffer letze 1-4b (sofo180-leer) 3     käerjeng l-l boffer letze 4a (sofo180-pchhhhhhut)     käerjeng l-l boffer letze 1-4b (sofo180-leer) 4

  s e r i e :   l e   s e c r e t   d u   l u x e m b o u r g  

käerjeng l-l boffer luxem 1a (sofo180-volleyballer)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 1     käerjeng l-l boffer luxem 2a (sofo180-radfahrer)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 2

käerjeng l-l boffer luxem 3a (sofo180-scater)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 3

käerjeng l-l boffer luxem 4a (sofo180-chuuut-2 personen)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 4     käerjeng l-l boffer luxem 5a (sofo180-chuuut-3 personen)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 5

 käerjeng l-l boffer luxem 6a (sofo180-pchhhhhhut-2 personen)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 6     käerjeng l-l boffer luxem 7a (sofo180-pchhhhhhut-4 personen)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 7

 käerjeng l-l boffer luxem 8a (sofo180-pchhhh-m 2 personen)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 8     käerjeng l-l boffer luxem 9a (sofo180-pchhhh-r 2 personen)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 9

käerjeng l-l boffer luxem 10a (180-il nya pas)     käerjeng l-l boffer luxem 1-10b (sofo180-leer) 10

  s e r i e :   l e   s a v o u r e u x   s e c r e t   d u   l u x e m b o u r g  

käerjeng l-l boffer le savou 1a (180-3 gläser & blätter)     käerjeng l-l boffer le savou 1-3b (180-leer) 1     käerjeng l-l boffer le savou 2a (180-2 flaschen)     käerjeng l-l boffer le savou 1-3b (180-leer) 2

käerjeng l-l boffer le savou 3a (sofo180-2 gläser-senkr streifen)     käerjeng l-l boffer le savou 1-3b (180-leer) 3

  s e r i e :   d e   s e f f e g e   s e c r e t  

käerjeng l-l boffer seffege 1a (sofo180-zu nidderkäerjeng)     käerjeng l-l boffer seffege 1-4b (sofo180-leer) 1     käerjeng l-l boffer seffege 2a (sofo180-zu muneref)     käerjeng l-l boffer seffege 1-4b (sofo180-leer) 2

 käerjeng l-l boffer seffege 3a (sofo180-zu veinen)     käerjeng l-l boffer seffege 1-4b (sofo180-leer) 3     käerjeng l-l boffer seffege 4a (sofo180-zu kolpech)     käerjeng l-l boffer seffege 1-4b (sofo180-leer) 4

  s e r i e :   k e e   f i l m   o u n i   h a p p y - e n d  

käerjeng l-l boffer kee film 1a (sofo180-fatal attraction)     käerjeng l-l boffer kee film 1-4b (sofo180-leer) 1     käerjeng l-l boffer kee film 2a (sofo180-love story)     käerjeng l-l boffer kee film 1-4b (sofo180-leer) 2

käerjeng l-l boffer kee film 3a (sofo180-out of africa)     käerjeng l-l boffer kee film 1-4b (sofo180-leer) 3     käerjeng l-l boffer kee film 4a (sofo180-titanic)     käerjeng l-l boffer kee film 1-4b (sofo180-leer) 4

  s e r i e :   k l e n g d e i e r e n z u u c h t   z u   l e t z e b u e r g  

käerjeng l-l boffer kleng 1a (180-cröllwitzer pute)     käerjeng l-l boffer kleng 1-2b (180-leer) 1     käerjeng l-l boffer kleng 2a (sofo180-tümmlertaube)     käerjeng l-l boffer kleng 1-2b (180-leer) 2

  g e l l e    f l u t e  

käerjeng l-l boffer gelle 1a (sofo180-gelle flute)     käerjeng l-l boffer gelle 1-2b (sofo180-leer) 1     käerjeng l-l boffer gelle 2a (sofo180-gelle flute-hellgrün)     käerjeng l-l boffer gelle 1-2b (sofo180-leer) 2

  motiv 1: grün heller & roter rahmen dicker  

  b o f f e r d i n g   s o n d e r f o r m  

käerjeng l-l boffer sofo 1a (180-lager pils)     käerjeng l-l boffer sofo 1-2b (180-leer) 1     käerjeng l-l boffer sofo 2a (180-quand raoul)     käerjeng l-l boffer sofo 1-2b (180-leer) 2

[zurück]     [rangliste]