schalander bräu *1997

erste casseler gasthaus-brauerei

mauerstr. 21

34117 kassel-mitte

  s c h a l a n d e r b r ä u   r u n d  

kassel ks-he schalander rund 1a (200-schalander bräu-druck hbraun)     rund leer 1     kassel ks-he schalander rund 2a (200-schalander bräu-druck dbraun)     rund leer 2

kassel (ks-hes) schalander rund 3a (215-schalander bräu)     rund leer 3

[zurück]